Bibliotek i Nicaragua

Åben kort
Lokal tid:
11:01:04

Centro Cultural de España en Nicaragua

Primera entrada a Las Colinas, 7 c. arriba, Managua
libraryLæs mere

Biblioteca Pablo Antonio Cuadra

Campus Universidad Americana. 20 Av Sureste, Managua
libraryLæs mere

Biblioteca Julio Buitrago

Managua
libraryLæs mere

Centro De Difusión De Las Humanidades

Managua
libraryLæs mere

Central Library Salomon de la Selva

Managua
libraryLæs mere

Biblioteca José Coronel Urtecho

8 Avenida Sureste, Managua
libraryLæs mere

Biblioteca Jose Dolores Gamez

Managua
libraryLæs mere

SIMAS

Esquina suroeste Parque El Carmen, 16 Avenida Suroeste, Managua
libraryLæs mere

Biblioteca Fidelidad Coloma

22 Avenida Suroeste, Managua
libraryLæs mere

📑 Alle kategorier i Nicaragua

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning