Begravelse hjem i Nicaragua

Åben kort
Lokal tid:
10:40:36

Funeraria Del Cielo

De donde fue el cine Cabrera, 2.5 cuadras al lago, detras del INSS central, Managua
funeral_homeLæs mere

Funeraria Don Bosco

Hotel Colon 1c sur 25 mts arriba, Managua
funeral_homeLæs mere

Funeral Mount of Olives

Hotel Hilton Princess 1 cuadra al Este, Managua
funeral_homeLæs mere

Funeraria Santo Domingo

Bo San Jose Oriental Antiguo Cine Salinas 2 1/2c Al N, 23 Avenida Sureste, Managua
funeral_homeLæs mere

Funeraria Carrasco Chavarria y Cia. Ltda.

Portón Parqueo UPOLI 1/2c al Norte M/I, Managua
funeral_homeLæs mere

Funeraria El Alba

Universidad Popular de Nicaragua, 000 Calle 15 de Septiembre, Managua
funeral_homeLæs mere

Funeraria El Alba

Calle 14 de Septiembre P del H 1 cuadra arriba 1 cuadra al lago Managua NI
funeral_homeLæs mere

Funeraria Metropolitana

Rotonda, La Virgen
funeral_homeLæs mere

Mava - Productos y servicios

Rotonda Bello Horizonte 1c lago 1c arriba 1c lago, Managua 10000 Managua NI
cemeteryLæs mere

Funeraria Mi Buen Pastor

Hospital Alemán Nicaragüense, 25vrs al Norte, Managua
funeral_homeLæs mere

Funeraria Del Cielo

detras del edificio del inss
funeral_homeLæs mere

📑 Alle kategorier i Nicaragua

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning