Busstoppested i Nicaragua

Åben kort
Lokal tid:
11:39:54

Parada Huembe arriba

Pista de La Solidaridad, Managua
bus_stationLæs mere

Parada Huembe Abajo

Pista de La Solidaridad, Managua
bus_stationLæs mere

Parada Centro Comercial Managua

Pista de La Solidaridad, Managua
bus_stationLæs mere

Terminal de Autobuses Mercado Roberto Huembes

Pista de La Solidaridad, Managua
bus_stationLæs mere

Parada Policía Districto 5

Pista de La Solidaridad, Managua
bus_stationLæs mere

Parada Roberto Huembes

Boulevard Don Bosco, Managua
bus_stationLæs mere

Parada Primera entrada a Las Colinas

Carretera a Masaya, Managua
bus_stationLæs mere

Parada Quetzal

Pista de La Solidaridad, Managua
bus_stationLæs mere

Parada Nicarao

Pista de La Solidaridad, Managua
bus_stationLæs mere

Parada 14 Sept

Pista de La Solidaridad, Managua
bus_stationLæs mere

Parada Rubenia arriba

Pista La Sabana, Managua
bus_stationLæs mere

Parada Rubenia abajo

Pista La Sabana, Managua
bus_stationLæs mere

Parada Conchita Palacio

Pista La Sabana, Managua
bus_stationLæs mere

Parada 1 Mayo arriba

Pista La Sabana, Managua
bus_stationLæs mere

Casino Faraon Norte

Paseo de la Unión Europea, Managua
bus_stationLæs mere

📑 Alle kategorier i Nicaragua

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning