Politi i Nicaragua

Åben kort
Lokal tid:
11:39:21

Sub delegación Distrito V

Managua
policeLæs mere

Estacion De Policía Distrito 5

Pista de La Solidaridad, Managua
policeLæs mere

Oficinas de Transito Nacional

Managua
policeLæs mere

Direccion Antinarcoticos Nacional

Calle Vista Alegre, Managua
policeLæs mere

VII District Police Station

A la par del parque villa vebezuela, Managua
policeLæs mere

Laboratorio Central de Criminalística

Carretera a Masaya, Managua
policeLæs mere

Distrito 1 PN

Radical Santo Domingo, Managua
policeLæs mere

Estacion de Policia Ajax Delgado

Managua
policeLæs mere

Policía Nacional - Estación 6

Esquina suroeste semaforos de La Subasta, Panamericana Norte, Managua
policeLæs mere

Dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana

16 Avenida Suroeste, Managua
policeLæs mere

Delegación De La Subestación II De Policia

Costado este del estadio nacional Denis Martínez
policeLæs mere

Direccion de proteccion de Embajadas

Managua
policeLæs mere

Estación Tres Policía de Managua

Managua
premiseLæs mere

📑 Alle kategorier i Nicaragua

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning