Måltid levering i Nicaragua

Åben kort
Lokal tid:
11:40:11

Carne Asada Doña Mari

Avenida Hamlet García, Managua
meal_deliveryLæs mere

Piccolo's Pizza

No.72, Paseo Del Club, Managua
meal_deliveryLæs mere

Angel´s Buffet

39.ª Avenida Sureste, Managua
meal_deliveryLæs mere

Valenti's Pizza La Salvadorita

De donde fue el Cine Rex, 1/2 cuadra al Sur, Managua
meal_deliveryLæs mere

Comideria Janneth

Avenida Benito Juarez, Managua
meal_deliveryLæs mere

comedor el reencuentro

10 Avenida Sureste, Managua
meal_deliveryLæs mere

Kamily's Pizza

Bo. San Judas; Del colegio bautista belén 3c. Sur., Managua
meal_deliveryLæs mere

Kamy's Pizza

Delicias del Volga 4c. Norte, 25 vrs. Oeste., Managua
meal_deliveryLæs mere

📑 Alle kategorier i Nicaragua

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning