administrative område niveau 5 i Nicaragua

Åben kort
Lokal tid:
15:11:48

Desværre, der er ingen steder i Nicaragua

Mest populære Kategorier:

Punkt af interesse

SERVITEC

Barrio Adolfo Reyes, Del Colegio Japón 2 c oeste, 7 con sur. 1/2 este., Managua
point_of_interestLæs mere

Farmacia Jovalex

Duya magica 3 c oeste y 8 al sur, Managua
pharmacyLæs mere

Restaurant

Fit Food Express Nicaragua

Semaforos Plaza el Sol, 1c al sur, 250 mts abajo Managua nicarao, Managua
restaurantLæs mere

GEORGE's La Casa Del Pancake

Managua
restaurantLæs mere

Tøjbutik

AK PUBLICIDAD

Raspados lolis 1/2 c. Arriba 1 al lago 20 vrs abajo, Managua
clothing_storeLæs mere

Kiss Fashion

De la Vicky 500 m. al Sur, Plaza Sonyas, Módulo 5, Managua
clothing_storeLæs mere

Creaciones Vida Nueva

Barrio Walter Ferreti, puesto Médico Consuelo Buitrago 2c. al Sur, 1/2 c. arriba
clothing_storeLæs mere

📑 Alle kategorier i Nicaragua

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning