administrative område niveau 4 i Nicaragua

Åben kort
Lokal tid:
11:39:38

Desværre, der er ingen steder i Nicaragua

Mest populære Kategorier:

Punkt af interesse

SERVITEC

Barrio Adolfo Reyes, Del Colegio Japón 2 c oeste, 7 con sur. 1/2 este., Managua
point_of_interestLæs mere

Farmacia Jovalex

Duya magica 3 c oeste y 8 al sur, Managua
pharmacyLæs mere

Restaurant

Fit Food Express Nicaragua

Semaforos Plaza el Sol, 1c al sur, 250 mts abajo Managua nicarao, Managua
restaurantLæs mere

GEORGE's La Casa Del Pancake

Managua
restaurantLæs mere

Logi

Hotel Lomas Del Valle

Residencial Lomas del Valle de la entrada 2 cuadra Este, 3 cuadra Norte casa 151, Managua
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier i Nicaragua

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning